Choď na obsah Choď na menu
 


http://www.schems.sk/index.php/o-nas/clenstvo-v-schs (aktualizacia 12.12.2017)

Slovenská chemická spoločnosť, jedna z najvýznamnejších vedeckých a odborných organizácií na Slovensku, si Vás dovoľuje pozvať do svojich radov spolu s mnohými chemikmi, vedcami a odborníkmi z príbuzných odborov. Dúfame, že členstvo Vám poskytne príležitosť využiť výhody, ktoré SCHS ponúka.

SCHS podporuje úlohy, ktoré si chémia a chemici stavajú do popredia. Súčasný život je nevyhnutne spojený s úspechmi v chémii. Vďaka chémii mnoho ľudí má dnes dostatok potravín, dostatočné množstvo účinných liečiv a veľa odborov širokú paletu materiálov, ktoré nám spríjemňujú náš každodenný život. Chemici sa však stretávajú aj s aktuálnymi problémami, ako je rast nárokov na životný štýl, životné prostredie, resp. boj s chorobami, ktoré sa dodnes nedarí uspokojivo liečiť. Chemici si uvedomujú, že pri hľadaní nových metód, účinných prostriedkov a materiálov majú zodpovednosť za budúce generácie, životné prostredie ako aj za neustále sa zvyšujúci životný štandard.

 

Výhody členstva v SCHS:

  • získavanie a šírenie vedecký ch poznatkov cestou odborných prednášok
  • informácie o živote SCHS vo forme vydávané ho časopisu „ChemZi” (zdarma)
  • zľavnené účastnícke poplatky na podujatia organizované SCHS, ČSCH a partnerských chemických spoločností (konferencie, sympóziá)
  • zvyšovanie povedomia stavovskej príslušnosti
  • služby a zľavy poskytované členskými organizáciami EuCheMS pre členov SCHS
  • možnosti spolupracovať s inými európskymi a svetovými chemickými organizáciami
  • sprostredkovanie pridruženého členstva IUPAC-u a Americkej chemickej spoločnosti
  • sprostredkovanie získania titulu EuroChemist (EuroBachelor, EuroMaster a EuroDoctor)
  • poskytnutie 20 % zľavy na nákup kníh vo vydavateľstve VEDA SAV (Bratislava, Štefánikova ul. č. 3)
  • príležitostne až 20 % zľava na nákup kníh vo vydavateľstve Starman Bohemia spol. s r.o. (http://www.starman.net)

 

Ako sa stať členom SCHS:

Po vyplnení prihlášky (link) a doručení bude na najbližšom zasadnutí Predsedníctva SCHS (spravidla raz za mesiac) rozhodnuté o prijatí za člena. Novoprijatý člen bude informovaný o rozhodnutí Predsedníctva SCHS listom a členom sa stane až po nasledovnom zaplatení členského príspevku:

 

Nový člen – registrácia: 3 €

Študenti, doktorandi, dôchodcovia 5 €

Členský príspevok 10 €

Zahraničný člen 40 € alebo 50 $ (pre ČR platí taxa SR)  

 

Členské príspevky možno hradiť:

Číslo účtu: 121632012

Kód banky: 0200

Konšt. symbol: 0308

Variabilný symbol: napr. 2014 2015 (rok, za ktorý platíte členské)

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Členom OS MCH a odberateľom časopisu ChemZi (pre členov SCHS zdarma) sa môžete stať nasledovne:

 

a/ u členov SCHS uhradíte členský prispevok v SCHS za príslušný kalendárny rok (viď nižšie) a oznámite Váš záujem o členstvo v OS MCH E-mailom na andrej.bohac@fns.uniba.sk

 

b/ u nových členov SCHS zaslaním vyplnenej prihlášky s označenim záujmu o OS - 09. Medicínska chémia)

 

Členské:(10 Eur – členské, 5 Euro – študenti, dôchodcovia,
3 Euro zápisné noví členovia):


 A) internetbankingom, prevodom Číslo účtu: 

Konšt. symbol:  0308 Variabilný symbol: napr. 2014 (rok, za ktorý platíte členské)

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko


 B) osobne na sekretariate SCHS v uradnych hodinach

 

clenske je potrebne uhradit vzdy do 31.januara kalendarneho roka (Stanovy SCHS).