Choď na obsah Choď na menu
 


Výskumná skupina medicínskej chémie / aktualizácia: 21.4.2022

Základné informácie:

  1. kmeňoví členovia: doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD.; RNDr. Ambroz Almássy, PhD.; RNDr. Lucia Kováčiková, PhD.; p. Miroslava Matejová; spolupráca s SAV: Ing. Milan Štefek, CSc; Mgr. Pavol Boďo
  2. zaoberáme sa vývojom kandidátov na liečivá pre onkológiu (inhibítory tyrozín kináz napr. VEGFR2, inhibítory glykolýzy napr. enzým PFKFB3), neskoré komplikácie diabetu (inhibícia enzýmov ALR1/ALR2: human AKR2B1/AKR1B10), inhibíciu replikácie vírusu SARS-Cov-2 (inhibítory proteáz: Mpro, PLpro)
  3. vývoj inhibítorov uskutočňujeme od ich počítačovej predikcie, zaobstarania / organickej syntézy, testovania a optimalizácie štruktúry a vlastností
  4. zaoberáme sa tiež rozvojom medicínskej chémie (našli sme a skúmame nevyužité SBCP vrecko vývojom VEGFR2 TKIs, objavili sme a rozvíjame látky pre regioizomérnu bioizostériu

PhD - možné výskumné zameranie:

1/ vývoj zlúčenín brániacich rozvoju diabetických komplikácii na baze indolotriazínov
2/ vývojom antitumorových zlúčenín na baze 2-aminooxazolov
3/ vývojom inhibítorov proteázy PLpro pre koronavírus SARS-CoV-2

    Dôležitou je zručnosť a kreativita v organickej syntéze. PhD témy as dajú kombinovať. Mame spoluprácu s univerzitou v Strasbourgu a pre doktorandov je možne získať financovanie programom Cotutelle, čiže od druhého ročníku PhD striedavý pobyt aj na tejto univerzite. Výsledkom je PhD diplom z oboch univerzít. Pred prijatím sa robí skúška z organickej chémie, podrobnosti ohľadom literatúry pošleme.

PhD - téma 2022-2026

Školiteľ: doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD. 
Kontakt: andrej.bohac@uniba.sk
Téma: Vývoj polyvalentných kandidátov na liečivá s antidiabetickým a antitumorovým účinkom
Anotácia: Nedávno sme vyvinuli triazínoindolový nosný skelet – nový účinný a selektívny typ zlúčenín inhibítorov aldo-keto reduktáz s vlastnosťami liečiv. Triazínoindoly zabraňujú rozvoju komplikácii spojených s ochorením diabetes mellitus ako sú: diabetická neuropatia, nefropatia, angiopatia, retinopatia, katarakta a iné (2020 J. Med. Chem. 63 369-381; 2021 Molecules 26 2867). Na hlbšie poznanie účinku medzi štruktúrou a aktivitou uskutočňujeme štúdie na predpovedaných derivátoch triazínoindolov (2021 Bioorganic & Med. Chem. 29 115885). Vyvíjame aj duálne pôsobiace deriváty trizínoindolov s antioxidačným účinkom. Prekurzor inhibítora aldo-keto reduktáz má potenciálny antitumorový účinok (patentová prihláška PP 50074-2020), ktorý robí z týchto zlúčenín atraktívnych kandidátov na nové liečivá (medzinárodná patentová prihláška PCT_SK2021_050015). Dizertačná práca bude zameraná na syntézu a vývoj inhibítorov aldo-keto reduktáz s polyvalentným účinkom.

Supervisor: assoc. prof. RNDr. Andrej Boháč, PhD. 
Contact: andrej.bohac@uniba.sk
Title: Development of polyvalent drug candidates with antidiabetic and antitumor properties
Annotation: Recently, we have developed the triazinoindole leading skeleton - a new potent and selective type of aldo-keto reductase inhibitors possessing good druglike properties. Triazinoindoles prevent the development of complications associated with diabetes mellitus such as: diabetic neuropathy, nephropathy, angiopathy, retinopathy, cataract, and others (2020 J. Med. Chem. 63 369-381; 2021 Molecules 26 2867). To better understand the effect between structure and activity, we are performing studies on predicted triazinoindole derivatives (2021 Bioorganic & Med. Chem. 29 115885). We are also developing dual-acting triazinoindole derivatives with antioxidant effect. The precursor of aldo-keto reductase inhibitor has a potential antitumor effect (patent application PP 50074-2020), which makes these kind of compound attractive candidates for new drugs (International Patent Application PCT_SK2021_050015). The dissertation research will be focused on the synthesis and development of aldo-keto reductase inhibitors with a polyvalent therapeutic properties.

-----------------------------------------------------REQUIREMENTS FOR PhD ADMISSION EXAM-----------------------------------------------------
In addition to the official requirements of the Comenius University, our department performs admission exam for PhD applicants consisting of:
1. Explanation of mechanisms of organic reactions (on specific selected examples, possibly including also stereochemistry).
2. Applicant's will present his / her own scientific results (research results, publications, presentations on conferences etc.).
The aim of the entrance exam is to verify the candidate's preconditions for doctoral studies in the study on our program of organic and bioorganic chemistry (with an emphasis on creativity by solving chemistry problems). In order to compile the ranking of candidates, in addition to the result from the above oral examination (1/), the result of the candidate in the state final examinations from his / her university and his / her previous publishing or presentation activities will also be considered.
Recommended literature: J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers: Organic Chemistry, Oxford University Press, 2012 (or previous issues)
If any other explanation or help is needed, please let me know.
-----------------------------------------------------
Témy Bc prác - 2022/2023tu

Medzinárodná vedecká spolupráca:

  1. organická a medicínska chémia: Dr. Gilles Hanquet (University of Strasbourg, France) cez program Cotutelle boli spolu vychovaní 3 PhD študenti s 1.5 ročným pobytom na zahraničnej univerzite v Štrasburgu (Mgr. Matúš Hlaváč, PhD.; Mgr. Peter Šramel, PhD.; Mgr. Margaréta Vojtičková, PhD.)
  2. štruktúrna biológia: Dr. Kristína Lorenzen (European XFEL, Germany) a RNDr. Imrich Barák, DrSc. (SAV)
  3. framakokinetické štúdie, pripravovaná spolupráca: Dr. Vladimír Dobričić (University of Belgrade Serbia, Faculty of Pharmacy)
  4. staršie spolupráce: prof. Ana Quesada (University of Málaga, Spain); prof. Raymond B. Bridge (Cancer Center, Rutgers - New Jersey, USA); Dr. Rengul Cetin-Atalay (ODTU, Ankara, Turkey); prof. Danijel Kikelj (University of Ljubljana, Slovenia); prof. Camille Ganter (ETH, Zuerich, Switzerland); prof. Myron Rosenblum (Brandeis University, Boston, USA)

Vybrané publikácie a patenty:
2021 PTC medzinárodná patentová prihláška PCT_SK2021_050015 pdf M. Štefek, L. Kováčiková, M. Šoltésová Prnová, G. Addová, A. Boháč; Cemtirestat disulfide, prodrug of aldo-keto reductase inhibitor, preparation, pharmaceutical composition and use thereof. Prihláška podaná v decembri 2021 PCT/SK2021/050015
2021 Molecules 26, 2867 (2020: 4.020-IF, Q2-JCR, Q1-SJR) https://doi.org/10.3390/molecules26102867  PDF L. Kovacikova, M. Soltesova-Prnova, M. Majekova, A. Bohac, C. Karasu, M. Stefek Development of Novel Indole;-Based Bifunctional Aldose Reductase Inhibitors/Antioxidants as Promising Drugs for the Treatment of Diabetic Complications
2021 Bioorganic & Medicinal Chemistry 29 115885  (2020: 3,518-IF, Q2-JCR, Q2-SJR) PDF, https://doi.org/10.1016/j.bmc.2020.115885 M. Hlaváč, L. Kováčiková, M. Šoltésová Prnová, G. Addová, G. Hanquet, M. Štefek, A. Boháč Novel substituted N-benzyl(oxotriazinoindole) inhibitors of aldose reductase exploiting ALR2 unoccupied interactive pocket (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096808962030715X)
2020 patentová prihláška PP 50074-2020 M. Štefek, L. Kováčiková, M. Šoltésová Prnová, G. Addová, A. Boháč Zlúčenina cemtirestat disulfid, prekurzor inhibítora aldoketoreduktáz, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie: dátum podania prihlášky: 14.12.2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2020. 25 s. Typ: AGJ web zaznam, pdf web zaznamu
2020 J Med Chem 63 369−381 (Reg EVP: 13.01.20) (2019: 5.566-IF, Q1-JCR, Q1-SJR) PDF, M. Hlavac, L. Kovacikova, M. Soltesova Prnova, P. Sramel, G. Addova, M. Majekova, G. Hanquet, A. Bohac, M. Stefek doi: 10.1021/acs.jmedchem.9b01747 Development of Novel Oxotriazinoindole Inhibitors of Aldose Reductase: Isosteric Sulfur/Oxygen Replacement in the Thioxotriazinoindole Cemtirestat Markedly Improved Inhibition Selectivity

Získané ocenenia:
Cena Pfizer Research Award 2009 za výskum v oblasti VEGFR2 TK inhibítorov

snap1.jpg

Cena za medicínu alsaského nositeľa nobelovej ceny Albert Schweitzera - PhD. práca Dr. M. Hlaváča (18.11.2021)

snap2.jpg

OFICIALNY POSTUP PRE ZAHRANICNEHO Mgr, PhD ZAUJEMCU O STUDIUM subor je tu